Artikel 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtnemer: de eenmanszaak GewoonUniekk
Slotplein 24, 2967XD in Langerak
KvK-nummer: 80117236
info@gewoonuniekk.nl
www.gewoonuniekk.nl

De consument: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in uitoefening van een beroep of een bedrijf, die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer.

Zakelijke klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de consument of zakelijke klant.

Overeenkomst / Opdracht: de overeenkomst van een opdracht, waarbij de opdrachtnemer zich met de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten, inclusief elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop. Deze opdracht kan naast het gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen, ook overeengekomen worden op afstand door middel van techniek voor communicatie op afstand.

Werkzaamheden: alle door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door de opdrachtnemer zijn aanvaard; alsmede alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen, waaronder het doen van een aanbieding of een prijsopgave, het uitbrengen van een offerte dan wel daarover onderhandelen door de opdrachtnemer.

Product: goederen en/of diensten. Alle daarbij behorende werkzaamheden zijn hierbij inbegrepen.

Prijs: de prijs van het aangeboden product, welke door de opdrachtnemer is vermeld in een opgestelde offerte of factuur.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, welke wordt aangegeven in de door de opdrachtnemer opgesteld offerte.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, van GewoonUniekk, op overeenkomsten die gesloten zijn met opdrachtgever(s).

2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld, in de door de opdrachtnemer opgestelde overeenkomst in de vorm van een offerte. Wanneer met de offerte akkoord wordt gegaan en de herroepingsrecht is verlopen, gaat de opdrachtgever hiermede akkoord met deze voorwaarden.

3. Wanneer één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn de opdrachtnemer slechts bindend, wanneer de opdrachtnemer hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Ook dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtnemer overeengekomen te zijn. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1. De eerste uitgebrachte offerte/(decoratie)plan (hetzij mondeling of schriftelijk) is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen en aan verminkte offertes/(decoratie)plannen kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Offertes hebben, tenzij in de offerte anders is vermeld, een geldigheidsduur van dertig dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

3. Na akkoord over de uitgebrachte offerte door de opdrachtgever, wordt de factuur opgesteld door de opdrachtnemer en schriftelijk getoond aan de opdrachtgever.

4. Wanneer de opdrachtnemer de opdracht heeft gekregen voordat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is de opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd.

5. Afspraken en/of toezeggingen, door personeel of namens de opdrachtnemer gedaan door verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van de opdrachtnemer, binden slechts wanneer deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – WIJZIGING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de opdrachtnemer en opdrachtgever tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van tevoren inlichten als dit financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om het overeengekomen bedrag op de offerte te verhogen, wanneer tijdens de uitvoering meerwerk van de werkzaamheden blijkt. De opdrachtnemer zal in dat geval de opdrachtgever van het te verhogen bedrag in kennis stellen.

2. Wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De kosten die daarmee gemoeid zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Voor een juiste uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever alle relevante documenten en informatie aan de opdrachtnemer beschikbaar stellen, dan wel overdragen, ook de na aanvang van de opdracht ontvangen informatie. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in kennis van alle van belang zijnde veranderingen, dan wel wijzigingen ten behoeve van de opdracht.

4. Wanneer de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering heeft, moet de opdrachtgever de opdrachtnemer tijdig en schriftelijk hiervan ter kennis brengen. Wanneer deze mondeling door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden gegeven, dan is het risico van fouten in de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdracht wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer, nadat alle verplichtingen die vermeld zijn in de overeenkomst zijn gedaan door de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtnemer in gebreke gesteld is tot de overeengekomen opdracht, is de opdrachtnemer gemachtigd om de opdracht niet uit te voeren of niet voort te zetten wanneer deze al is gestart.

Artikel 5 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. De opdrachtnemer heeft het recht om een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, wanneer de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

2. Wanneer de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel de opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten en eventuele vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering door de opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 30 dagen voor de levering, of 75% van de totale som van de opdracht bij opzegging vanaf 14 dagen voor de levering. Bij het annuleren binnen 48 uur voor de overeengekomen opdrachtuitvoering wordt de volledige overeengekomen prijs voor de betreffende opdracht aan de opdrachtgever toegerekend.

5. Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal deze in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – OVERMACHT EN VERZEKERING

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk en onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, bedrijfsstoringen bij de opdrachtnemer en bij leveranciers in samenwerking met de opdrachtnemer, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, evenals de niet-nakoming door leveranciers, waardoor de opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

2. Wanneer zich de situatie van overmacht voordoet, is de opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

3. Het is voor de opdrachtgever mogelijk om een bruiloft- of evenementverzekering af te sluiten voor gevallen van overmacht, hieronder vallen ook kosten die veroorzaakt worden in verband met het geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden van de bruiloft, dan wel dat de bruiloft wordt afgebroken, dan wel dient te worden uitgesteld en/of afgelast. Wanneer de opdrachtgever geen verzekering afsluit, dan komen de kosten voortvloeiende uit omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever.

4. Wanneer voor het plaatsen en/of uitvoeren van een opdracht een door de plaatselijke overheid af te geven vergunning is vereist, zal de opdrachtgever er voor zorg dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment van het tijdstip van levering van de overeenkomst. Mogelijke schade of niet volledig uitvoering van de overeenkomst welke zijn oorzaak vinden in het niet aanwezig zijn van de vereiste vergunning, zijn voor rekening vande opdrachtgever. Voorts zal de opdrachtnemer niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet nakomen van enige ter plaatse geldende bepaling.

Artikel 7 LEVERING

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en welke is overeengekomen in de overeenkomst.

2. Slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zal de plaats van levering mogen worden gewijzigd en/of producten die onderdeel uitmaken van de opdracht mogen tijdens de overeengekomen duur van de gehele opdracht, worden verplaatst. Schade of bijkomende kosten welke uit een dergelijke wijziging en/of verplaatsing voortvloeit, zal altijd, ook al heeft de opdrachtnemer hiervoor toestemming gegeven, voor rekening zijn van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en geschiktheid van de plaats van levering. Alle kosten welke mogelijk gemaakt worden voor extra voorzieningen, om een afleveringsplaats- cq opstellingsplaats geschikt te maken om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, komen, wanneer vooraf niet anders is overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever.

4. Wanneer een overeengekomen plaats van levering niet geschikt blijkt te zijn, heeft de opdrachtnemer het recht om de (af)levering of uitvoering van de opdracht te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten en een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Als tijd van levering geldt het moment waarop de zaken het adres van de opdrachtnemer verlaat. De tijd van levering wordt schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

6. Slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zal de tijd van levering mogen worden gewijzigd. Bijkomende kosten welke uit een dergelijke wijziging en/of verplaatsing voortvloeit, zal altijd, ook al heeft de opdrachtnemer hiervoor toestemming gegeven, voor rekening zijn van de opdrachtgever.

7. Het vervoer naar plaats van levering is voor rekening en risico van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtgever zelf de zorg draagt voor vervoer, wat op de overeenkomst bij ophalen door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer altijd ter sprake is.

8. De opdrachtnemer heeft het recht om, boven de verkoopprijs, de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen, welke worden vastgelegd in de overeenkomst die gemaakt is tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

9. Tenzij voor zover hierover tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De opdrachtnemer zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de opdrachtgever zou aantonen dat aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld te verwijten valt.

10. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om orders niet uit te voeren wanneer de opdrachtgever de overeenkomst overschrijdt, met nadruk op het niet voldoen van de overeenkomen betaling, en wanneer de opdrachtgever bij vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren.

11. Zakenreizen zijn altijd van risico voor de opdrachtgever, vanaf het moment van tijd van levering tot het weer teruggekeerd zijn op het adres van de opdrachtnemer.

Artikel 8 PRIJZEN EN BETALING

1. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst. De opdrachtnemer behoudt het recht om alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2. De betalingstermijnen zullen worden gehanteerd zoals in de overeenkomst overeengekomen. Op alle facturen van de opdrachtgever geldt een betalingstermijn van 30 dagen, gerekend vanaf de aangegeven datum op de factuur, tenzij anders vermeldt.

3. De opdrachtnemer dient aan te geven wanneer de omzetbelasting niet aangegeven is bij het benoemen van de prijzen en welke deze dan bedraagt per artikel.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Deze gelden alleen in de door de opdrachtnemer vermeldde tijd.

5. De prijzen vermeldt op de prijsopgave betreft alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door opdrachtnemer. Prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, in geval van verhuur en levering van producten in de opgegeven prijzen, slechts de huur en het product zelf voor de totaal overeengekomen periode inbegrepen; de transportkosten van en naar de plaats van de bestemming evenals eventuele montage en demontage zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen.

7. Betaling van de aankoop van goederen door de opdrachtgever via de webshop op het internet geschiedt bij wijze van vooruitbetaling via de bank of iDeal, Creditcard of een andere op de website aangegeven betaalmiddel. Betaling vindt in dat geval direct plaats bij het plaatsen van de bestelling.

8. De opdrachtnemer behoudt zicht het recht om kosten, voor onder andere arbeid, montage, levering en andere door de opdrachtnemer gemaakte kosten, achteraf te factureren. Deze kosten dienen binnen 7 dagen na de facturatie betaald te zijn, tenzij anders vermeldt.

9. Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer het recht de van toepassing zijnde wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening.

10. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten, zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever. Ook alle gerechtelijke kosten, die de opdrachtnemer in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

11. Er kan slechts bevrijdend betaald worden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening ten name van de opdrachtnemer.

12. De opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste toedoen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Wanneer een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Wanneer de opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag dat door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, hetzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht hiervan schriftelijk melding doet aan de opdrachtnemer. Wanneer deze melding van mogelijke schade vanaf 14 dagen na het uitgevoerd hebben van de opdracht plaats vindt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk hiervoor en zullen de kosten toebehoren aan de opdrachtgever zelf.2. Wanneer de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, is het maximaal te vergoeden schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €2500,-.

3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door de opdrachtgever gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

4. De opdrachtgever is over de producten die onderdeel uitmaken van de opdracht, vanaf het moment dat de opdrachtnemer deze aan de opdrachtgever ter beschikking stelt tot beëindiging van de opdracht, geheel aansprakelijk hiervoor.

5. Wanneer door de opdrachtnemer eventuele onderhouds- en/of gebruiksinstructies worden gesteld, hetzij zowel mondeling als schriftelijk vermeld, dienen deze door de opdrachtgever nauwkeurig te worden opgevolgd. Wanneer dit niet of niet volledig door de opdrachtgever wordt uitgevoerd, kunnen de eventuele extra kosten van onderhoud, schade of andere gevolgen hiervan worden toegerekend aan de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken direct aan de opdrachtnemer te melden. Wanneer de opdrachtgever dit verzuimt en de eventuele gebreken na plaatsvinden vermeldt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor deze gebreken.

7. Wanneer het nodig blijkt dat er reparaties of vernieuwing van product(en), die onderdeel uitmaakte van de uitgevoerde opdracht, moeten worden verricht, zullen deze, wanneer blijkt dat de oorzaak gezocht moet worden in bijvoorbeeld onzorgvuldig gebruik en/of het niet nakomen van de door de opdrachtnemer verstrekte gebruiksinstructies, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. De opdrachtnemer heeft het recht wanneer deze zulks nodig acht, controle uit te oefenen op het juiste gebruik van de geleverde producten.

9. Wanneer de opdrachtnemer een beroep zou kunnen op het bepaalde in dit artikel, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, wanneer zij deel hebben genomen of zouden nemen aan de overeenkomst.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer, totdat voldoening door de opdrachtgever volgens de overeenkomst is gedaan.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de door haar gekochte zaken of verkregen informatie van de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden, te verveelvoudigen, te openbaren of de eigendom daarvan over te dragen, tenzij de opdrachtnemer hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3. Wanneer de opdrachtgever de door de opdrachtnemer geleverde opdracht of overeenkomst vervreemdt, draagt zij het recht over aan de opdrachtnemer die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal verkrijgen met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. De opdrachtgever dient de overdracht aan haar afnemers mede te delen en alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de opdrachtnemer.

4. Wanneer de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt of worden de overeenkomst(en) ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van vorderen van vergoeding van schaden en gederfde winst.